SAVE MORE WITH

LONG-TERM PACKAGE

- Bao gồm 07 đêm lưu trú sử dụng "Giường đơn trong phòng ngủ tập thể", khách hàng có thể đăng ký lưu trú 07 đêm bất kỳ (liên tiếp) tại The Vietnam Hostel.

-Including 07 nights staying in dormitory, guest can registry 07 nights (consecutive) at The Vietnam Hostel.

 

- Giá / Price: 455.000 VND.

(65.000 VND/Night) 

 

- Bao gồm 30 đêm lưu trú sử dụng "Giường đơn trong phòng ngủ tập thể", khách hàng có thể đăng ký lưu trú 30 đêm bất kỳ (liên tiếp) tại The Vietnam Hostel.

-Including 30 nights staying in dormitory, guest can registry 30 nights (consecutive) at The Vietnam Hostel.

- Giá / Price: 1.500.000 VND.

(50.000 VND/Night)

* THÔNG BÁO QUAN TRỌNG / IMPORTANT NOTICE*

- Nhằm bảo vệ tình trạng sức khỏe cho khách hàng cũng như cộng đồng. The Vietnam Hostel sẽ thực hiện KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ của khách hàng hằng ngày trong suốt thời gian luu trú; Cũng như hỗ trợ khách hàng thực hiện KHAI BÁO Y TẾ theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam.

- In order to protect customers' safety as well as community's safety, The Vietnam Hostel will apply BODY TEMPERATURE CHECK PROTOCOL on daily basic to all guests; As well as support customers to complete THE HEALTH DECLARATION as requested by the Vietnamese Government.